Soalan-soalan Lazim Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR)

1.0 DASAR PELAKSANAAN PASR

   
 1.1  Apakah PASR?
 

PASR ialah Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah.

PASR adalah pentaksiran pusat bagi Murid Berkeperluan Khas (MBK) yang tidak mengikuti kurikulum dan pentaksiran arus perdana.
 
1.2 Apakah tujuan PASR dilaksanakan?
  PASR dilaksanakan untuk melaporkan tahap penguasaan pembelajaran MBK
pada tahun akhir persekolahan di sekolah rendah dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.  
   
1.3 Apakah kurikulum yang digunakan oleh MBK yang menduduki PASR?
  Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSR PK) Masalah Pembelajaran.
   
1.4 Apakah perkaitan antara perkembangan murid dalam Pentaksiran Sekolah dengan pencapaian murid dalam PASR?
  PASR adalah pelengkap kepada Pentaksiran Sekolah (PS). Pencapaian murid dalam PASR seharusnya mempunyai korelasi (hubungankait) dengan perkembangan murid dalam PS.
   
1.5 Apakah pendekatan pentaksiran yang digunakan dalam PASR?
  PASR menggunakan pendekatan pentaksiran bersepadu (integrated assessment) melalui Instrumen Projek Pendidikan Khas (ProKhas 1) dan Instrumen Projek Pendidikan Khas (ProKhas 2).
   
1.6  Mengapa PASR menggunakan pendekatan pentaksiran bersepadu?
  Pendekatan pentaksiran bersepadu dapat menggalakkan penglibatan dan pembelajaran bermakna melalui beberapa elemen kemahiran dalam situasi sebenar kehidupan murid.
   
1.7 Adakah murid akan dinaikkan ke tingkatan 1 secara automatik dengan pelaksanaan PASR?
 

Murid Sekolah Kebangsaan akan naik ke tingkatan 1 secara automatik. Bagi murid Sekolah Jenis Kebangsaan, syarat naik ke tingkatan 1 atau kelas peralihan adalah berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia tentang Kemasukan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) [SJKC] dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) [SJKT] ke Sekolah Menengah Kebangsaan tanpa melalui Kelas Peralihan yang dikeluarkan mengikut sesi persekolahan pada setiap tahun.

   
2.0 FORMAT INSTRUMEN
   
2.1  Adakah instrumen PASR dibina berdasarkan Tahap Satu (1) dan Tahap Dua (2) KSSR PK?
 

Tidak.

Instrumen PASR dibina berdasarkan KSSR Tahap Dua (2) sahaja.
   
2.2 Apakah Instrumen ProKhas 1?
 

Instrumen ProKhas 1 ialah instrumen yang menggabungjalinkan hasil pembelajaran tiga (3) mata pelajaran iaitu:

 • Bahasa Melayu;
 • Matematik; dan
 • Kemahiran Hidup (KH).

Bagi mata pelajaran KH, murid dibenarkan memilih satu (1) daripada empat (4) komponen yang ditawarkan iaitu:

 • Penternakan; atau
 • Jahitan; atau
 • Masakan; atau
 • Perkebunan.
   
2.3  Apakah Instrumen ProKhas 2?
 

Instrumen ProKhas 2 ialah instrumen yang menggabungjalinkan hasil pembelajaran dua (2) mata pelajaran iaitu:

 • Bahasa Inggeris; dan
 • Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar.
   
3.0 PENDAFTARAN
   
3.1  Siapakah yang boleh mendaftar untuk menduduki PASR?
 
 1. MBK yang berada dalam Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) dan MBK yang mengikuti pendidikan inklusif separa di sekolah kerajaan/sekolah bantuan kerajaan/sekolah swasta; dan
 2. mengikuti KSSR PK Masalah Pembelajaran Tahap 2; dan
 3. berada pada tahun akhir persekolahan; dan
 4. berumur tidak melebihi 14 tahun pada 1 Januari tahun pentaksiran; dan
 5. mempunyai pengesahan pegawai perubatan hospital Kerajaan/hospital swasta/kad OKU.
   
3.2  Adakah murid dibenarkan mendaftar untuk menduduki PASR dan UPSR?
   Calon dibenarkan mendaftar untuk menduduki sama ada PASR atau UPSR sahaja.
   
3.3 Adakah calon persendirian boleh menduduki PASR?
  PASR tidak ditawarkan kepada calon persendirian
   
3.4 Bilakah pendaftaran PASR?
  1 Mac hingga 31 Mac tahun pentaksiran
   
3.5 Siapakah yang mendaftarkan calon PASR?
  Pendaftaran calon PASR dilakukan oleh Setiausaha Peperiksaan sekolah.
   
4.0 PENGOPERASIAN
   
4.1  Bagaimanakah pengurusan dan pengendalian PASR?
 

Lembaga Peperiksaan (LP) menyediakan Instrumen ProKhas 1 dan Instrumen ProKhas 2 yang boleh dimuat turun oleh sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan.

Sekolah akan mentadbir dan melaksanakan PASR mengikut Jadual PASR.
   
4.2  Bilakah Instrumen ProKhas 1 dan Instrumen ProKhas 2 dilaksanakan?
 

Instrumen ProKhas 1 dilaksanakan selama lapan (8) minggu mengikut jadual yang ditetapkan LP.

Instrumen ProKhas 2 dilaksanakan selama empat (4) minggu mengikut jadual yang ditetapkan LP.
   
4.3 Bagaimanakah Instrumen ProKhas 1 dan Instrumen ProKhas 2 dilaksanakan?
  Instrumen ProKhas 1 dan Instrumen ProKhas 2 dilaksanakan sepanjang waktu pengajaran dan pembelajaran secara individu atau berkumpulan.
   
4.4 Apakah yang diukur dalam Instrumen ProKhas 1?
 

Instrumen ProKhas 1 mengukur perkara berikut:

 1. Kemahiran Literasi (Bahasa Melayu)
  • Kemahiran Mendengar
  • Kemahiran Menulis
  • Kemahiran Membaca dan Memahami Maklumat
  • Kemahiran Bertutur
 2. Kemahiran Numerasi (Matematik)
  • Kemahiran Asas Matematik
  • Kemahiran Aplikasi Matematik
 3. Kemahiran Hidup Asas (Kemahiran Hidup)
  • Pengetahuan dan Kefahaman
  • Kemahiran Aplikasi
  • Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif
 4. Nilai
  • Amalan Nilai Positif Bermasyarakat
   
4.5 Apakah yang diukur dalam Instrumen ProKhas 2?
 

Instrumen ProKhas 2 mengukur perkara berikut:

 1. Kemahiran Literasi (Bahasa Inggeris)
  • Kemahiran Mendengar
  • Kemahiran Menulis
  • Kemahiran Membaca dan Memahami Maklumat
  • Kemahiran Bertutur
 2. Kemahiran Hidup Asas Sains
  • Pengetahuan dan Kefahaman
  • Kemahiran Proses Sains
  • Kemahiran Aplikasi Sains
  • Kemahiran Komunikasi dan Interaksi Sosial
  • Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif
 3. Nilai
  • Amalan Nilai Positif Kendiri
   
4.6

Calon sakit berpanjangan dan tidak hadir ke sekolah sepanjang pentadbiran Instrumen ProKhas 1 dan Instrumen ProKhas 2.

Bolehkah calon ini menduduki PASR selepas tamat tempoh pentadbiran tersebut?
  Calon tidak boleh menduduki PASR kerana tempoh pelaksanaannya telah tamat.
   
4.7 Bolehkan calon PASR menduduki Instrumen ProKhas 1 pada tahun ini, dan Instrumen ProKhas 2 pada tahun hadapan?
  Calon tidak boleh berbuat demikian kerana Instrumen ProKhas 1 dan Instrumen ProKhas 2 dijalankan pada tahun yang sama.
   
4.8

Calon PASR yang telah didaftarkan berpindah sekolah.

Bolehkah calon tersebut menduduki PASR di sekolah baharu?
   Calon boleh menduduki PASR sekiranya sekolah baharu melaksanakan PASR.
   
4.9

Calon berpindah ke sekolah baharu setelah menduduki Instrumen ProKhas 1.

Bolehkah calon tersebut menduduki Instrumen ProKhas 2 di sekolah baharu?
  Calon boleh menduduki Instrumen ProKhas 2 sekiranya sekolah baharu melaksanakan PASR.
   
4.10

Calon PASR yang telah mendaftar bertukar ke sekolah baharu yang tidak melaksanakan PASR.

Bagaimanakah status calon tersebut?
  Calon tidak dapat melaksanakan PASR kerana PASR dilaksanakan semasa waktu pengajaran dan pembelajaran dan calon ditaksir oleh guru yang mengajar.
   
5.0 PELAPORAN 
   
5.1  Apakah bentuk pelaporan PASR?
 

PASR melaporkan tahap kompetensi murid pada setiap kontsruk yang ditaksir. Pelaporan PASR akan dikeluarkan oleh sekolah dengan format dan spesifikasi standard seperti yang ditetapkan oleh LP.

Bentuk Pelaporan PASR

   
5.2  Apakah Tahap Kompetensi dan Tafsiran Tahap Kompetensi yang digunakan?
   
Tahap Kompetensi Tafsiran Tahap Kompetensi
Kompeten Terpuji Calon cemerlang dan mampu berdikari dalam melaksanakan tugasan dan memerlukan bimbingan yang minimum daripada guru.
Kompeten Calon mampu mencapai tahap minimum kesemua kriteria dalam konstruk serta memerlukan bimbingan daripada guru untuk melaksanakan sebahagian tugasan.
Belum Kompeten Calon tidak mencapai tahap minimum dan memerlukan bantuan guru dalam hampir kesemua tugasan
   
5.3  Sejauhmana pelaporan PASR dapat digunakan oleh murid, ibu bapa dan guru ?
 

Murid

 • Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajara
 • Memperbaiki kelemahan dalam pembelajaran
 • Mengukuhkan pembelajaran dan kemahiran untuk mencapai tahap penguasaan lebih tinggi

Ibubapa

 • Mengetahui perkembangan anak secara menyeluruh
 • Mengetahu potensi, kekuatan dan kelemahan anak
 • Mengenal pasti pencapaian anak dalam pembelajaran dan kemahiran dari semasa ke semasa
 • Membantu anak dalam pembelajaran berdasarkan maklumat pentaksiran

Guru

 • Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh
 • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa
 • Mengetahui keberkesanan pengajaran
 • Menjalankan tindakan susulan yang wajar

Pentadbir Sekolah

 • Mengetahui perkembangan murid secara keseluruhan
 • Mengetahui keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran guru
 • Merancang program peningkatan murid
 • Memantau pelaksanaan tindakan susulan
   
6.0 PENJAMINAN KUALITI
   
6.1 Apakah langkah yang dilaksanakan oleh LP untuk memastikan skor PASR yang diperolehi oleh calon adalah sah dan boleh dipercayai?
  LP menjalankan Penjaminan Kualiti sepanjang pengendalian dan pelaksanaan PASR oleh pihak sekolah.
   
6.2 Apakah maksud penjaminan kualiti?
  Penjaminan kualiti adalah piawaian untuk menentukan kualiti pelaksanaan PASR mengikut garis panduan yang ditetapkan. Penjaminanan Kualiti dilakukan melalui Pementoran, Penyelarasan, Pemantauan dan Pengesanan.
   
6.3 Apakah pementoran?
  Pementoran adalah satu proses yang dijalankan untuk membantu, memudah cara, membimbing, meningkatkan pengetahuan dan kefahaman bagi membolehkan guru melaksanakan PASR mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan oleh LP.
   
6.4 Apakah pemantauan?
  Pemantauan adalah proses yang dijalankan untuk memastikan pelaksanaan PASR mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan oleh LP.
   
6.5  Apakah penyelarasan?
  Penyelarasan adalah proses yang dijalankan untuk memastikan keseragaman pelaksanaan tugasan dan penskoran demi keadilan kepada calon serta kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran.
   
6.6 Apakah pengesanan?
 

Pengesanan adalah proses menilai instrumen PASR untuk:

 1. Mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan kebolehlaksanaan instrumen pentaksiran;
 2. Menilai kesahan dan kebolehpercayaan instrumen pentaksiran; dan
 3. Mencadangkan penambahbaikan instrumen pentaksiran.
   
6.7 Siapakah yang melaksanakan penjaminan kualiti PASR?
 

Penjaminan kualiti PASR dilaksanakan oleh personel pentaksiran yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri dan Guru Besar seperti berikut:

PENJAMINAN KUALITI DALAMAN LUAR
PEMENTORAN

Ketua Pentaksir Sekolah (KPS)

Ketua Pentaksir ProKhas (KPProKhas)

Guru yang dilantik oleh Guru Besar

Pegawai LP

Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK)

Ketua Pentaksir Negeri (KPN)

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw)

PEMANTAUAN

Guru Besar

Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas

Pegawai LP

Pegawai JPN

Pegawai PPD

PENGESANAN

Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas

Guru mata pelajaran yang dilantik oleh Guru Besar

Pegawai LP

KPK

KPN

KPKw

PENYELARASAN

KPProKhas

Pegawai LP

KPK

KPN

KPKw

   
6.8  Apakah maksud moderasi skor?
   Moderasi skor adalah proses menyeragamkan skor sebelum melalui proses verifikasi skor. Moderasi skor dilakukan oleh Ketua Panitia bagi memastikan keselarasan dalam pemeriksaan dan pemberian skor.
   
6.9  Apakah maksud verifikasi skor ?
  Verifikasi skor adalah proses menentusahkan skor yang diberikan oleh pentaksir. Verifikasi skor dilakukan oleh Jawatankuasa Verifikasi Skor yang dipengerusikan oleh Guru Besar.
   
6.10 Apakah maksud verifikasi instrumen?
  Verifikasi instrumen adalah proses menentusahkan instrumen yang telah dimuat turun oleh Guru Besar.
   
 

Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi:-

Telefon & SMS : +603-8000 8000
Faksimili : +603-8888 8001
Emel :80008000@1mocc.gov.my
 • Hits: 2291