Soalan-soalan Lazim Keselamatan Pengurusan Peperiksaan

1.0 INTEGRITI PENGURUSAN PEPERIKSAAN

   
 1.1 Apakah maksud integriti dalam pengurusan peperiksaan?
  Menguruskan peperiksaan, pemeriksaan dan keputusan calon dengan mematuhi prosedur operasi standard dan prosedur keselamatan.
 
1.2 Mengapakah perlu integriti dalam pengurusan peperiksaan?
  Menjamin kesahan dan kebolehpercayaan skor yang diberikan kepada calon dimana calon menerima skor yang ia layak terima berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasainya.
   
1.3 Siapakah personel yang perlu mempunyai integriti dalam pengurusan peperiksaan?
  Pentadbir sekolah, Guru, Petugas Peperiksaan, Calon dan Pemeriksa
   
1.4 Bagaimanakah ukuran integriti pada personel?
 

Pentadbir Sekolah dan Guru

 • Memastikan calon mematuhi peraturan peperiksaan.
 • Tidak membantu calon menjawab soalan.

 

Penyelia Kawasan

 • Menjaga keselamatan kertas peperiksaan.
 • Menguruskan kertas peperiksaan di bilik kebal dengan mematuhi prosedur keselamatan.

 

Pengawas Peperiksaan

 • Menjaga keselamatan kertas peperiksaan.
 • Menguruskan peperiksaan dengan mematuhi prosedur standard operasi.
 • Memastikan calon tidak mendapat bantuan dari pihak ketiga dalam menjawab soalan peperiksaan.
 • Melaporkan kepada LP calon yang melakukan salah laku dalam menjawab soalan peperiksaan.
 • Menguruskan penghantaran skrip jawapan calon kepada Pemeriksa dengan mematuhi prosedur keselamatan.

 

Calon

 • Membaca dan mematuhi peraturan peperiksaan seperti yang tercatat pada Jadual Waktu Peperiksaan.
 • Menjawab soalan peperiksaan tanpa meniru, menyeludup nota atau mendapatkan bantuan daripada pihak lain.

 

Pemeriksa

 • Memeriksa skrip jawapan calon berdasarkan peraturan pemarkahan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan.
 • Memberikan skor calon berdasarkan respon calon bagi setiap soalan.
 • Melaporkan kepada LP kes jawapan calon yang mencurigakan seperti ada unsur peniruan antara satu sama lain.
   
2.0 KES SALAH LAKU CALON
   
2.1 Apakah punca kuasa tindakan atas kes salah laku?
  Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).
   
2.2 Apakah tafsiran salah laku dalam peperiksaan?
  Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan.
   
2.3 Apakah tindakan yang diambil oleh Lembaga Peperiksaan bagi calon yang disabitkan dengan kes salah laku dalam peperiksaan?
  Pengarah Peperiksaan boleh membatalkan keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan calon jika dibuktikan bahawa calon itu telah melakukan suatu salah laku dalam sesuatu peperiksaan.
   
2.4 Bagaimanakah makluman mengenai larangan dalam peperiksaan disampaikan kepada calon?
  Jadual Waktu Peperiksaan memaklumkan mengenai perkara yang tidak boleh dilakukan oleh calon semasa peperiksaan.
   
2.5 Apakah larangan kepada calon semasa peperiksaan?
 

Calon dilarang:

 1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan.
 2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan.
 3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
 4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
 5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
 6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
 7. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
 8. membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
 9. membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
 10. membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
 11. membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 
   
2.6 Apakah akan berlaku sekiranya calon melanggar peraturan peperiksaan?
  Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dianggap melakukan salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib.
   
2.7 Apakah maksud tindakan tatatertib?
 

Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:-

 1. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
 2. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
 3. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.
   
2.8 Apakah peranan sekolah bagi mengelakkan calon melanggar peraturan peperiksaan?
 
 • Pentadbir sekolah menyampaikan taklimat keselamatan dalam menduduki peperiksaan sebelum hari peperiksaan – Arahan, Amaran, Larangan dan Peringatan
 • Pentadbir sekolah memastikan calon memahami larangan dalam dewan/bilik peperiksaan dan kesannya sebelum menandatangani Borang Pengakuan Calon
 • Guru bertugas mengingatkan calon mengenai perkara yang tidak boleh dilakukan semasa peperiksaan dan barangan yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam dewan/bilik peperiksaan setiap pagi pada hari peperiksaan. Guru bertugas mengambil dan menyimpan semua barangan yang tidak dibenarkan dibawa masuk ke dewan/ bilik peperiksaan.
 • Guru bertugas mengingatkan calon mengenai perkara yang tidak boleh dilakukan semasa peperiksaan dan barangan yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam dewan/bilik peperiksaan setiap pagi pada hari peperiksaan. Guru bertugas mengambil dan menyimpan semua barangan yang tidak dibenarkan dibawa masuk ke dewan/ bilik peperiksaan.
   
2.9 Bagaimanakah LP memastikan calon membaca peraturan peperiksaan pada jadual waktu peperiksaan ?
  LP mengeluarkan arahan bahawa semua calon hendaklah mengisi dan menandatangani Borang Pengakuan Calon dan menyerahkannya kepada Guru Besar/Pengetua (calon sekolah)/Jabatan Pendidikan Negeri (calon persendirian) sebelum peperiksaan.
   
 

Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi:-

Telefon & SMS : +603-8000 8000
Faksimili : +603-8888 8001
Emel :80008000@1mocc.gov.my

 

 • Hits: 3673